Európai Szociális Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Név
E-mail cím


Tökfőzde
Tökéletes tökéletek, hagyományok, ünnepek a tök világából


Ökotérség kialakítása a Rábaközben

A pályázó Régiófókusz Nonprofit Kft. alapító tagja a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesületnek, amely szervezet a tájegység vidékfejlesztését koordinálja. A szervezet megalakulása óta folytat térség-, vidék-, turizmus-, humán- és környezetfejlesztési tevékenységet az egész Nyugat-dunántúli régióban, köztük a Rábaközben is.

 

 

Rábaköz

A szervezet az egész nyugat-dunántúli régiót magában foglaló ökoprojekteket valósított meg az elmúlt években. Ezek keretében létrehozta a Nyugat-Pannon Ökoklasztert és a Nyugat-Pannon Ökorégió Információs és Promóciós Központot. A szervezet az alábbi kutatásokat is magukban foglaló projekteket hajtotta végre: a Nyugat-Pannon EuRégió marketingstratégiája, Nyugat-Dunántúl Régió turizmusfejlesztési stratégiája, Fókuszban a Régió, 365 nap turizmus a Nyugat-Dunántúlon, a Répcemente turizmusfejlesztési programja.

A projekt meghatározó szerepet tölthet be a Rábaköz pozicionálási kényszerének megoldásában, amire pedig több okból is szükség van.

1.     A projekt által megcélzott földrajzi terület a megye hátrányos helyzetű térsége.
2.     A Rábaköz turizmusban játszott szerepe periférikus a régió más tájegységeihez képest.
3.     A térség munkaerőpiaci szerkezete nem harmonizál a tájegység adottságaival, lehetőségeivel.
4.     A térségre oly jellemző agrárkörnyezet potenciálja a jobban hasznosítható bio-, ökotermékek, valamint a megújuló energiaültetvények vonatkozásában.

A projektfejlesztést megalapozó szekunder kutatás és a személyes interjúk arra engednek következtetni, hogy a Rábaköz számára reális alternatíva lehet a 2007-2013-as időszakban az ökotérségi pozíció elérése. Ennek alapja a táji-természeti adottságokon nyugszik, amelyekből néhány jellemzőt már most érdemes kiemelni: a tájegység kiváló ökoturisztikai hely (pl. Rába folyó, Hanság), jó agráradottságai okán kiválóan alkalmas biomassza alapanyagok, energiaültetvények, energiaerdők, bio- és ökotermények előállítására.

Nem csak a térség, hanem a nagyobb tájegység (Kisalföld) geotermikus energiakincse országosan is kiemelkedő volumenű (hőtermelés, kertészet). Az erős észak-déli irányú légmozgás igazán kedvezővé teszi a szél energiájának hasznosítását. A napsütéses órák száma meghaladja az országos átlagot (szolárenergia). Úgy tűnik, hogy a térség hagyományosan kedvezőtlen ipari elmaradottsága most előnyére válhat a tájegységnek oly módon, hogy a jelen projekttel megalapozandó XXI. századi fejlődés ökológiailag fenntartható módon valósulhat meg a térségben.

Az „Ökotérség kialakítása a Rábaközben” projekt a Régiófókusz Nonprofit Kft eddigi euregionális és régiós kutatásain, tájegységi elemzésein, vizsgálatain nyugszik. A kidolgozandó jövőképbe a tervezett ökotérség komplex módon illeszkedik, hiszen ennek feltételei adottak: az ökoturizmus, mint a Rába völgyében és a Hanság felé megvalósítható irány, az agrárszektor termelésének átalakítása (bio-, öko termékek előállítása), a megújuló energiák használata a közintézmények, vállalkozások és magánszemélyek körében.

A Rábaköz fenntartható fejlesztésének egyik nagy erőssége a természeti-táji adottságokban rejlik. Ezért a stratégia kidolgozásakor a tájegység termelési tényezőire (tőke, föld, humán- és környezeti erőforrások), azok használatára vonatkozóan a térségi szükségletek és az újratermelhetőség szempontjait kívánjuk előtérbe helyezni és összhangba hozni. A térség gazdasági fejlesztését a HVS is ellenőrizhető módon tervezi megvalósítani, ami lehetővé teszi, hogy a program realizálásakor minimalizálni lehessen a tájegység környezetterhelését. A HVS-ben megfogalmazott irányelvek, a környezetorientált gazdálkodás fejlesztésének súlya önálló prioritásban is megnyilvánul. Mivel a fenntarthatóság a Rábaközben rendkívül indokolt, ezért jelen projekt egy az egész térségre kiterjedő választ kíván adni ezekre a jövőbe mutató kérdésekre.

Projekt tevékenységek

1.) Adatgyűjtés és feldolgozás, a térség ökoerőforrásainak feltárása, a térség enegriakataszterének és a Rábaköz ökotérképének elkészítése.
2.) A térség középtávú ökoprogramjának és ökológiai jövőképének kidolgozása.
A projekt várt eredménye egy programadó tanulmány, amelyet a térség vállalkozásai, önkormányzatai, civil, nonprofit szervezetei, egyházai és magánszemélyei, mint egy vezérfonal tudnak használni. 
A projekt tevékenységei sorában a kutatási terv jelenti a kiindulási pontot. A kutatási terv tartalmazza a térség ökológiai feltárásának módszerét, célját, a megoldani kívánt problémákat, a hipotéziseket a megoldások vonatkozásában. Jelen projekt kifejlesztése ezen a kutatási terven alapul. A projekt az alábbi tevékenységeket kívánja elvégezni:  
1.) Szekunder kutatás elvégzése (a Rábaköz és a tématerület vonatkozásában a meglévő dokumentumok áttekintése, elemzése).
2.) Primer kutatás megvalósítása (az ökokörnyezet kialakításában érintett, érdekelt stakeholderek körében elsődleges piac- és véleménykutatás, adatgyűjtés megvalósítása). Választott módszerek: személyes, telefonos lekérdezés. A kisebb alapsokaságnál teljeskörű lekérdezés, a nagyobbak esetében mintavétel alapján.
3.) Adatfeldolgozás és adattáblák készítése (a begyűjtött adatok rendszerezése, csoportosítása, elemzésre történő előkészítése).
4.) Kutatási jelentés elkészítése.
5.) Programadó tanulmány a Rábaköz ökotérséggé válásához.

Várt eredmények

1.) A szekunder és a primer kutatás eredményeként egy helyzetfeltáró, helyzetelemző tanulmány születik, amely a témának megfelelően írja le a térséget, figyelembe véve a Rábaköz belső és külső környezeti elemeit is.
A legalább 70-80 oldalas dokumentum az alábbi főbb tartalmi kérdésekkel foglalkozik:
a.     Környezetelemzés (gazdasági (beleértve a turizmust is), Ökológiai (természeti, táji), Demográfiai, Kulturális & néprajzi, Műszaki-technológiai, Építészeti).
b.     Energiafelhasználási térkép (energiakataszter) készítése az ökotérségre vonatkozóan:(Gáz, Melegvíz, Hő, Áram, Üzemanyag).
c.     Megújuló energiaforrások térségi katasztere (Geotermikus energia, Szélenergia, Biomassza, Etanol, Biodízel, Biogáz, Napenergia). 
2.  )   Az ökológiai jövőkép megalkotásával létrejön egy legalább 30-40 oldalas stratégiai tanulmány, ami középtávon, 2013. év végéig rögzíti az elérendő célokat, továbbá a programalkotás eredményeként a térség ökoprogramját 2013-ig bezárólag.

 A tevékenységek elvégzése az alábbi projektcélok elérését teszi lehetővé (specifikus projektcélok):

1.     járuljon hozzá a térség célcsoportjainak ökoorientált magatartásának tudatossá tételéhez,
2.     alapozza meg az aktuális fejlesztési időszakban (2013-ig) az öko témájú projektek kifejlesztését, megvalósítását,
3.     tegye elkötelezetté a térség szereplőit (önkormányzatokat, intézményeket, vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket és magánszemélyeket) az ökotérségi imázs kialakításában, erősítésében és annak belső és külső képviseletében.

A projekt célcsoportjai

A térség lakossága, vállalkozásai, önkormányzatai, nonprofit, civil szervezetei.

Projekthatások

A projekt közvetett, stratégiai célja, hogy hosszú távra pozícionálja a Rábaközt az ökopiacon, másrészt erősíteni kívánja valamennyi szereplőnél a térségi ökomagatartást. Ennek következtében a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a társadalmi, a vállalkozói, a szervezett civil szféra felsorakozásával hosszabb távon minta ökotérséggé válik a Rábaköz. Mindez jól illeszkedik nem csak a megyei, a nyugat-dunántúli, hanem az euregionális jövőképekhez, fejlesztési koncepciókhoz is. A Rábaköz, amely térség a Rába folyó és a Hanság ölelésében fekszik, ökológiai kultúrtájjá válhat stratégiailag, hiszen ehhez a tájegység adottságai megvannak. A stratégiai céloknak megfelelően a tájegység fejlesztései a környezeti fenntarthatóság jegyében valósulhatnak meg, és a terület megteheti az első lépéseket az autonóm térséggé válás irányába.

A projekt hatásának méréséhez szükségessé válik egy monitoring rendszer kidolgozása. Ez az alábbi főbb hatásindikátorokat kívánja előtérbe helyezni: öko, bio élelmiszerek előállításának változása, az ökotermelésbe bevont területek nagyságának változása, a lakosság ökotudatosságának változása, az ökoorinetált projektek számának változása.

Az elkészült Rábaköz Ökoprogram ide kattintva letölthető.

További információ:

Hutflesz Mihály, ügyvezető
Régiófókusz Nonprofit Kft.
regiofokusz@limexnet.hu
30/217-55-13

A projekt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

keretében valósul meg.

 további hírek 

Keresés a hírek adatbázisban:Webmark